Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10913

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160912-1155-2-2951
Ανάπτυξη σε ευρετήρια με custom Πίνακες
Μπορούν πλέον να δηλωθούν περιορισμοί XT_ στον ενσωματωμένο designer ώστε α μπορεί να γίνει στα ευρετήρια ανάπτυξη με γραμμές με custom πίνακες.

20161101-1155-2-3585
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού-Επιδότηση εργατικής εισφοράς
Έγινε διόρθωση της απεικόνισης Επιδότησης εργατικής εισφοράς στην εργασία [Ενημέρωση δαπανών εμπορικού].

20170201-1155-2-447
Φάκελοι κοστολόγησης
Δόθηκε η δυνατότητα επισύναψης στα σχετικά παραστατικά του φακέλου των ειδικών συναλλαγών των χρηματικών λογαριασμών.

20170214-1155-7-621
SN σε γραμμές αναλώσεων
Μπορεί πλέον να δηλωθεί σαν στήλη το SN του είδους στις γραμμές αναλώσεων των παραστατικών παραγωγής.

20170314-1155-1-1145
Έλεγχος sn σε παραστατικό πώλησης
Δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιηθεί το ίδιο SN σε παραπάνω από μία γραμμές ειδών του ίδιου παραστατικού πωλήσεων.

20170322-2165-2-49
RDC SMS provider
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα αποστολής SMS με τον SMS Provider της RDC.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160718-1155-7-2497
Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας
Κατά την εκτέλεση της εργασίας [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας] διαγραφόταν η τιμή που τυχόν έχει οριστεί στο πεδίο Συνολικές εισφορές, στους Τύπους ασφαλιστικών ταμείων.

20160913-1155-7-2961
Κλείδωμα customization
Δεν λειτουργούσε σωστά το κλείδωμα με password των custom εργασιών cst.

20161025-1155-1-3487
ΑΠΔ - Β' Συμπληρωματική
Έγινε διόρθωση του αρχείου CSL01 στο πεδίο [Τύπος Α.Π.Δ.] σε περίπτωση υποβολής 2ης Συμπληρωματικής Α.Π.Δ.

20161124-1155-7-3940
Application server
Σε cloud εγκατάσταση application server δεν διαγράφονταν οι ανενεργοί χρήστες.

20170213-1155-1-613
Εκτύπωση ομάδων
Σε κάποια ευρετήρια με ομαδοποιήσεις δεν εκτυπώνονταν σωστά οι ομάδες.

20170221-1155-7-729
Διαγραφή αναφορών στον πίνακα Εγγυοδοσία\Παρελκόμενα
Κατά τη διαγραφή ενός είδους διαγράφονται οι αναφορές του ως είδος εγγυοδοσίας σε άλλα είδη.

20170306-1155-1-961
Καταχώριση νέου πελάτη από ΓΓΠΣ
Κατά τη καταχώριση νέου πελάτη από τη σχετική εργασία-στοιχεία ΓΓΠΣ εμφανιζόταν σφάλμα 'OLE ERROR 80040E57.String or binary data would be truncated' σε κάποιες περιπτώσεις μεγάλων επωνυμιών.

20170310-1155-1-1074
Τιμή τελ.κίν.πώλησης πελάτη
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε σωστά η ενημέρωση της τιμής είδους σε παραστατικό πώλησης που είχε δηλωθεί να χρησιμοποιεί την τιμή της τελευταίας κίνησης πώλησης του πελάτη.

20170310-1155-7-1085
Ενημέρωση εσόδων-εξόδων
Κατά την ενημέρωση εσόδων εξόδων σε εταιρεία ομάδας η οποία έχει λιγότερους ΑΧ από την κεντρική, εμφανιζόταν σφάλμα "Δεν μπορεί να γίνει Καταχώριση Νέας Εγγραφής.Δεν υπάρχει το πεδίο "Α.Χ.".

20170313-1155-7-1112
Άρθρο 39Β - Αντιστοίχιση
Στην περίπτωση manual αντιστοίχισης ταμειακών παραστατικών με τιμολόγια, η εργασία AcnCloseVat, δημιουργούσε άρθρα λογιστικής που διπλασιαζόταν η αξία της είσπραξης.

20170315-1155-1-1154
Μισθοδοσία-Φόρμες εκτύπωσης
Στις φόρμες εκτύπωσης μισθοδοσίας ο πίνακας Employee δεν συνδεόταν σωστά με τον πίνακα PRSN.

20170322-1155-1-1254
Αρχείο Οριστικής ΦΜΥ - Oracle
Σε βάση Oracle, κατά την εκτέλεση του Αρχείου οριστικής ΦΜΥ και της εκτύπωσης Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ εμφανιζόταν σφάλμα [Format 'SELECT CASE WHEN X.TCODE NOT ' invalid or incompatible with argument].

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10912

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170125-1155-2-331
Επιλογή ανενεργού πελάτη σε κλήσεις
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής ανενεργών πελατών στις κλήσεις.

20170213-1155-2-602
sam4s ως ταμειακή
Πιστοποιήθηκε ο μηχανισμός sam4s ως ταμειακή μηχανή.

20170314-2165-2-26
Στατιστικές αγορών - πωλήσεων
Λαμβάνονται υπόψη πλέον σωστά τα ακυρωμένα και τα ακυρωτικά παραστατικά στις στατιστικές αγορών-πωλήσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170222-1155-1-778
Ημερολόγιο εργασίας
Εμφανιζόταν σφάλμα στην καταχώριση εργασίας στο ημερολόγιο εργασίας των εργαζομένων.

20170228-1155-7-862
Ειδικές συναλλαγές Προμηθευτών
Σε καταχώρηση Ειδικής συναλλαγής προμηθευτών με υποχρεωτικό πεδίο στις στήλες γραμμών, όπου γινόταν αντιγραφή από παραστατικού από προηγούμενη χρήση και συμπλήρωση του υποχρεωτικού πεδίου γινόταν λανθασμένη εισαγωγή χρήσης και περιόδου.

20170306-1155-7-967
Προβολή Εμβασμάτων Πελατών
Εμφανιζόταν πρόβλημα στην καταχώριση κινήσεων σε περιπτώσεις σχεδιασμένων προβολών εμβασμάτων που είχαν δηλωθεί να εμφανίζουν link πεδία του παραστατικού.

20170307-1155-7-983
Συμβάσεις
Δεν ενημερωνόταν σωστά η περιγραφή της σύμβασης που προερχόταν από αντιγραφή από προηγούμενη που είχε άλλον συναλλασσόμενο.

20170310-1155-7-1061
Σήμανση εργασιών
Σε περιπτώσεις σήμανσης εργασιών μεταβολής συναλλασσομένων με επωνυμία μεγαλύτερη των 64 χαρακτήρων εμφανιζόταν σφάλμα "String or binary data would be truncated".

20170310-1155-7-1066
Συνένωση αρχείων ΜΥΦ
Δεν υπολογίζονταν σωστά οι αξίες στο αρχείο εξόδων κατά την ενοποίηση αρχείων ΜΥΦ.

20170313-1155-1-1092
Εκτυπώσεις CRYSTAL
Εμφανιζόταν σφάλμα στις εκτυπώσεις που γινόταν χρήση Crystal reports.

20170314-1155-1-1146
Μεταβολή πωλητή σε πελάτη
Κατά τη μεταβολή πωλητή πελάτη σε εγκατάσταση που έχει δηλωθεί στις παραμέτρους πελατών να συγχρονίζονται με άλλες εταιρείες εμφανιζόταν σφάλμα "Πρόσωπα: ... field 'company' not found".

20170315-1155-7-1158
Έντυπο προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ
Διορθώθηκε ο υπολογισμός αμοιβών που υπόκεινται σε χαρτόσημο στην Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ.

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10911

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170217-2165-2-4
Μεικτό κέρδος στα Οικονομικά Στοιχεία των Έργων
Το μεικτό κέρδος πλέον υπολογίζεται ως η διαφορά αξίας πωλήσεων μείον το κόστος πωληθέντων μείον τα έξοδα του έργου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160906-1156-7-174
Ημερομηνία τελευταίας χρέωσης - πίστωσης σε Υπόδειγμα Email
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα πεδία Ημερομηνία τελευταίας χρέωσης και πίστωσης από την Οικονομική εικόνα του πελάτη, όταν χρησιμοποιούνται σε Υπόδειγμα email.

20170210-1155-1-586
Σενάριο Πιστωτικού ελέγχου
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εφαρμόζονταν με τη σωστή σειρά οι κανόνες πιστωτικού ελέγχου.

20170210-1155-1-589
Εργαζόμενοι - Άδειες, ασθένειες, απουσίες
Κατά την καταχώρηση άδειας, ασθένειας, απουσίας στην καρτέλα του εργαζόμενου τότε πατώντας καταχώρηση στο Grid εμφανίζονταν προς στιγμή όλες οι άδειες, ασθένειες, απουσίες που είναι καταχωρημένες για όλους τους εργαζόμενους.

20170223-2165-1-6
Παράμετροι
Στην οθόνη των παραμέτρων εμφανίζονταν οι ρυθμίσεις SMS.

20170224-1155-1-827
Παραστατικό σύνθεσης
Σε δημιουργία παραστατικού σύνθεσης από παραστατικό αποθήκης με ενδοδιακίνηση εμφανιζόταν σφάλμα: ITEFPRMS: Field 'CHANGESPQTY' not found.

20170224-1155-1-844
Μεταβολή Υπηρεσίας σε άλλη εταιρία
Σε εγκατάσταση με πολλές εταιρείες και δηλωμένη στις παραμέτρους υπηρεσιών την επιλογή: Εισαγωγή, μεταβολή, διαγραφή, η μεταβολή υπηρεσίας προκαλούσε σφάλμα: FIELD COMPANY NOT FOUND.

20170301-1155-1-890
Παραγγελίες κατ'είδος
Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης Παραγγελίες κατ' είδος, με δήλωση ημερομηνιακού διαστήματος εμφανιζόταν σφάλμα
FSTATISTICS_1: Field 'Q8' not found.


20170303-1155-7-948
Έλεγχος αποθέματος σε client server
Δεν εμφανίζονταν τα προειδοποιητικά μηνύματα στους client στον έλεγχο υπολοίπου (BL) των παραστατικών σύνθεσης που δημιουργούνται από παραστατικά πώλησης.

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10910

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170126-1155-2-349
Απαιτήσεις / υποχρεώσεις σε δοθείσα ημε/νια βάσει ημερ. διακανονισμού
Προστέθηκε το φίλτρο "Απαιτήσεις βάσει:" με επιλογές "Ημερ/νίας παραστατικού" και "Ημερ/νίας διακανονισμών/αξιογράφων" οπότε λαμβάνεται υπόψη η αντίστοιχη ημερομηνία.

20170224-1155-2-828
Παραστατικά σύνθεσης
Προστέθηκε παράμετρος για μεταβολή σε άλλη χρήση στα παραστατικά σύνθεσης.

20170301-2165-2-7
Import με ανάλυση σετ και χμ
Είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή με import script, ανάλυσης set και χρώματος-μεγέθους ταυτόχρονα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170220-1155-1-711
ΜΥΦ
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ενημερωνόταν σωστά το Flag 'Χειρόγραφο', όταν γινόταν αλλαγή της καθαρής αξία ΜΥΦ, είτε του ΦΠΑ ΜΥΦ).

20170222-1155-1-758
CusLastCfnDate
Εμφανιζόταν σφάλμα στη συνάρτηση CusLastCfnDate(TRDR.TRDR).

20170222-1155-1-783
Αρχείο Intrastat
Σε περίπτωση τριγωνικής αγοράς με συμπληρωμένο το πεδίο ''Αποστολή από'' MTRDOC.SHIPTRDR_SUPPLIER_CODE, το αρχείο intastast εμφάνιζε και τον προμηθευτή του παραστατικού και τον προμηθευτή που έχει οριστεί στο πεδίο ''αποστολή από'', με αποτέλεσμα να διπλασιάζεται η στατιστική αξία.

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10909

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170224-1155-2-851
ΑΠΔ Ιανουαρίου
Διόρθωση επιμερισμού των ασφαλιστικών εισφορών κατά την δημιουργία του αρχείου της ΑΠΔ.

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10908

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160316-1155-2-947
Συμμετοχή ά υλών και προυπολογισθείσα ανάλωση
Προστέθηκε στήλη για την προυπολογισθείσα ανάλωση και απόκλιση στην εκτύπωση Παραγωγής <Συμμετοχή α'υλών> βάσει όλων των προδιαγραφών ανά παραγόμενο και όχι μόνο για την κύρια.

20160518-2165-2-19
Τύπος χρέωσης εξόδων συν/νων για αποστολή εμβασμάτων SEPA
Προστέθηκε στη καρτέλα ''Χρηματοοικονομικά'' Προμηθευτών και Πιστωτών το πεδίο ''Χρέωση εξόδων (SEPA) για χρήση χρέωσης εξόδων εμβασμάτων

20160912-1155-2-2956
Ανάλυση διακανονισμού ανά κατηγορία είδους με τύπο διαθέσιμου και ημερομηνία λήξης
Στους τρόπους πληρωμής (όταν υπάρχει τρόπος υπολογισμού εκτός του τρόπου πληρωμής, πχ. ανά ομάδα) στις γραμμές ανάλυσης προστέθηκε ο "Τύπος διαθέσιμου" και η "Ημέρες λήξης".

20161017-1155-2-3358
Office 365 - url Εικόνας
Δόθηκε η δυνατότητα προσθήκης url εικόνας από OneDrive.

20161205-1155-2-4087
Συνάρτηση μισθοδοσίας [Φορολογητέα αξία στοιχείου]
Προστέθηκε νέα συνάρτηση μισθοδοσίας, η οποία δέχεται σαν παράμετρο [Αθροιστή] ή/και [Μισθολογικό στοιχείο], και επιστρέφει σαν αποτέλεσμα το άθροισμα της πράξης LVAL4 - LVAL2, των εγγραφών με INSMODE=4 της τρέχουσας περιόδου υπολογισμού και για μισθολογικά στοιχεία που ανήκουν στον Αθροιστή παράμετρο ή/και Μισθολογικό στοιχείο παράμετρο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160919-1155-1-3010
Είδη βάσει συνήθη προμηθευτή - Παραγγελίες ελλείψεων.
Εφόσον δηλωνόταν προμηθευτής στα φίλτρα της εργασίας παραγγελίες ελλείψεων, πατώντας 'Επιλογή' στην περιοχή 'Στοιχεία παραγγελιών' στο tab 'Είδη προς παραγγελία', εμφανίζονταν και είδη τα οποία δεν είχαν συνήθη προμηθευτή αυτόν που δηλώθηκε στα φίλτρα της εργασίας.

20161118-1155-1-3833
Αυτόματη δημιουργία φακέλου υπηρεσιών
Δεν λειτουργούσε σωστά η εργασία αυτόματης δημιουργίας φακέλου υπηρεσιών από παραστατικό παραλαβής (συμπεριφορά Δελτίο παραλαβής) κυκλώματος πωλήσεων.

20161214-1155-1-4186
Update fields σε ομάδες χρηστών
Ενημερώνονται πλέον τα πεδία Χρήστης εισαγωγής, Ημερομηνία εισαγωγής και μεταβολής στις ομάδες χρηστών.

20161223-1155-1-4343
Κλείσιμο Συνολικού Φακέλου με Πιστωτικό
Σε κάποιες περιπτώσεις, σε κλείσιμο συνολικού φακέλου με πιστωτικό τιμολόγιο, που δεν κάνει καμία κίνηση, εμφανιζόταν το μήνυμα "Προσοχή! ο σχεδιασμός του φακέλλου δεν προβλέπει παραστατικά που επηρεάζουν αξίες".

20170207-1155-7-518
Ταξινόμηση σε επιλογέα
Προστέθηκε η παράμετρος Ταξινόμηση επιλογέων βάσει σχεδιασμού. Εάν αυτή είναι τσεκαρισμένη η ταξινόμηση του επιλογέα είναι πάντα αυτή που έχει οριστεί κατά τον σχεδιασμό του browser. Διαφορετικά η ταξινόμηση ακολουθεί το πεδίο αναζήτησης.

20170214-1155-7-634
Copy from buffer σε προδιαγραφή παραγωγής
Σε δημιουργία προδιαγραφής με "αντιγραφή από τελευταία" κλειδωμένη προδιαγραφή, τα πεδία Κωδικός και περιγραφή εμφανίζονταν κλειδωμένα.

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10907

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111014-1155-2-1093
Μηνύματα σε πιστωτικούς ελέγχους
Στο μήνυμα που προκύπτει μετά από πιστωτικό έλεγχο, προστέθηκε η ανάλυση των κανόνων που απέτυχαν. Σε περίπτωση που το παραστατικό καταχωρηθεί ως μη εγκεκριμένο, το ίδιο μήνυμα θα αποθηκευτεί στα σχόλια του παραστατικού.

20150609-1155-7-1958
Εμπορική κατηγορία σε υποκαταστήματα συναλλασσομένων
Προστέθηκε στα υποκαταστήματα στων συναλλασσόμενων το πεδίο "Εμπορική κατηγορία".

20150911-1155-2-2753
Γέφυρα μισθοδοσίας - Ελεύθερα πεδία
Προστέθηκε resolver για τον λογαριασμό από τους πίνακες των ελεύθερων πεδίων του εργαζομένου.

20151223-1155-2-3725
Επωνυμία συναλλασσομένου
Αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου «Επωνυμία συναλλασσόμενου» σε 128 χαρακτήρες.

20160129-1155-7-286
Γέφυρα λογιστικής με ημερομηνία λήξης αξιόγραφου
Προστέθηκε resolver περιόδου ημερομηνίας λήξης αξιογράφων, στις γέφυρες σύνδεσης με αξιόγραφα.
Σε περίπτωση που δεν έχει ανοιχθεί χρήση που να αντιστοιχεί στην ημερομηνία λήξης, το πεδίο περίοδος θα μείνει κενό.


20160202-1155-7-344
Ενημέρωση Markup από ενημέρωση τιμών πώλησης
Προστέθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης των markup των ειδών μέσω της σχετικής εργασίας <Ενημέρωση τιμών πώλησης>, κατά την καταχώρηση ενός παραστατικού αγοράς.

20160208-1155-7-428
Δρομολόγιο στη Στατιστική Πωλήσεων - Αποθήκης
Προστέθηκε το ''δρομολόγιο'' ως διαθέσιμη διάσταση στη Στατιστική πωλήσεων και αποθήκης.

20160307-1155-2-804
Δυνατότητα αντιστοίχισης μιας επαφής με πολλά υποκ/τα ενός συναλλασσόμενου.
Προστέθηκε η δυνατότητα αντιστοίχισης μιας επαφής με πολλά υποκαταστήματα ενός συναλλασσόμενου.

20160322-1155-2-1028
Τρόποι πληρωμής - Διαφορετικός διακανονισμός για είδη και χρεοπιστώσεις
Στους τρόπους πληρωμής δόθηκε δυνατότητα διαφορετικού διακανονισμού για τα Είδη, τις Υπηρεσίες, τις Χρεοπιστώσεις και τα Πάγια.

20160324-1155-2-1095
Report για αρχείο e.tx (ΕΑΦΔΣΣ τύπου β)
Σε ΕΑΦΔΣΣ τύπου Β δόθηκε η δυνατότητα έκδοσης report με τις γραμμές των αρχείων e.txt συνοπτικά.

20160324-1156-7-62
Πεδίο Άρθρου 39β
Προστέθηκε το πεδίο Άρθρο39β στο σχεδιασμό των ευρετηρίων στο κύκλωμα των πελατών (Πωλήσεις, εισπράξεις, εμβάσματα).

20160407-1155-7-1285
Στήλες γραμμών παραστατικών
Στις στήλες γραμμών των παραστατικών Αγορών, Πωλήσεων και Αποθήκης προστέθηκε η "Ημερομηνία εισαγωγής παρτίδας".

20160418-1155-2-1437
Αιτιολογία σε παρ/κά αποθήκης (σύνθεση)
Εφόσον καταχωρηθεί παραστατικό σύνθεσης με αιτιολογία, στις κινήσεις των ειδών του 'Set Ειδών' εμφανίζεται πλέον η αιτιολογία του παραστατικού.

20160419-1156-7-86
Ιστορικό πωλήσεων στα είδη
Αναδιοργάνωση στηλών στο ''Ιστορικό πωλήσεων'' και ''Ιστορικό αγορών'' ειδών

20160420-1155-2-1464
Πρόταση ανάλωσης παρτίδων
Προστέθηκε στις παραμέτρους Αποθήκης και Πωλήσεων η παράμετρος "Επιπλέον ταξινόμηση" στην ενότητα των Παρτίδων. Η επιπλέον ταξινόμηση πραγματοποιείται είτε [Βάσει σειράς καταχώρισης] είτε [Βάσει κωδικού] μετά την "Ημερομηνία ανάλωσης βάσει".

20160425-1155-7-1537
Λογιστικές κατηγορίες παγίων - Συντελεστής αποσβέσεων κατά ΕΛΠ
Προστέθηκαν στις λογιστικές κατηγορίες των παγίων, τα στοιχεία αποσβέσεων ΕΛΠ & ΔΠΛ.

20160514-1156-7-106
Ατομικές καταστάσεις Ε.Λ.Π - Εγγραφές τακτοποίησης
Βελτιώθηκε ο χρόνος εκτύπωσης των Ατομικών καταστάσεων (Ε.Λ.Π).

20160519-1156-7-117
Σενάρια κλεισίματος
Στα σενάρια κλεισίματος Γενικής – Αναλυτικής λογιστικής προστέθηκε η επιλογή αντιγραφής σε άλλες εταιρείες (με δεξί κλικ επί της εγγραφής).

20160526-1155-2-1861
Προσθήκη resolver για το πεδίο SERIESNUM στις γέφυρες γενικής λογιστικής
Στη σχεδίαση γεφυρών Γενικής Λογιστικής, προστέθηκε ο resolver [FTR37 – Αριθμός παραστατικού] για χρήση πεδίων σχολίων και παρατηρήσεων.

20160531-1155-7-1904
Στήλες γραμμών παραστατικών σύνθεσης
Στο σχεδιασμό στηλών παραστατικών σύνθεσης προστέθηκε το πεδίο "Υπόλοιπο ειδών".

20160601-1155-2-1929
Τιμές λογιστικών εντύπων
Ο κωδικός των λογιστικών εντύπων δέχεται περισσότερα ψηφία.

20160603-2165-2-21
User authentication
Προστέθηκαν νέες μέθοδοι ταυτοποίησης χρηστών της εφαρμογής (Windows authentication, Active directory)
Οι επιλογές στο ομώνυμο πεδίο μέθοδος ταυτοποίησης στο χρήστη είναι:
1. Soft1: μέθοδος ταυτοποίησης με username και password που έχουν καταχωρηθεί στο χρήστη του Soft1 (default τρόπος ταυτοποίησης)
2. Windows authentication: Ταυτοποίηση με βάση τα Windows credentials. Προϋποθέτει το όνομα του χρήστη των windows να είναι ίδιο με το όνομα χρήστη στο Soft1. To password του χρήστη του Soft1 είναι το εκάστοτε password του χρήστη των Windows.
3. Active directory: Ταυτοποίηση με βάση το χρήστη του Active Directory. Προϋποθέτει το όνομα του χρήστη στο Active Directory να είναι ίδιο με το όνομα χρήστη στο Soft1. Το login στο Soft1 γίνεται με βάση τα Login credentials του active directory χωρίς πληκτρολόγηση password στην εφαρμογή αρκεί να έχει γίνει login του χρήστη στο Αctive Directory (Μέσω του login στα Windows). Εάν κάποιος χρήστης του Soft1 επιχειρήσει login σε μηχάνημα που έχει κάνει login στο Active Directory με άλλο χρήστη τότε απαιτείται η πληκτρολόγηση password στο Soft1 (password Active Directory). Θα πρέπει στο menu των παραμέτρων> Χρήστες - Δικαιώματα> Παράμετροι στο πεδίο active directory να έχει συμπληρωθεί το URI του Active directory (π.χ WinNT://name of your active directory domain).


20160608-1155-7-2010
Οικονομικά Στοιχεία Παγίων - ΕΛΠ
Προσθήκη tab με τις αποσβέσεις κατά ΕΛΠ στα οικονομικά στοιχεία των παγίων

20160617-1156-7-132
Εκπτώσεις
Στα σταθερά στοιχεία του είδους, στις <Τιμές αγοράς κατά προμηθευτή>προστέθηκε στο zoom των γραμμών και η έκπτωση 3.

20160628-1156-7-136
Αναλυτική κατάσταση Ελέγχου πωλήσεων
Προστέθηκαν επιπλέον θέσεις ΦΠΑ, στις εκτυπώσεις «Αναλυτική κατάσταση Ελέγχου» και «Συνοπτική κατάσταση Ελέγχου».

20160706-1155-2-2331
Συνάρτηση σε συναλλασσομένους
Προστέθηκαν συναρτήσεις στους συναλλασσόμενους, που επιστρέφουν τον κωδικό του πρώτου ή του τελευταίου ανεξόφλητου παραστατικού.

20160706-1155-2-2336
Εμβάσματα σε προγραμματισμό πληρωμών
Στα Χρηματοοικονομικά προστέθηκε η εργασία <Προγραμματισμός πληρωμών (Εμβάσματα)>.

20160713-1155-2-2428
Διαχωρισμός επιταγών-γραμματίων-εγγυητικών και αντιστοιχίσεις με χρημ λογ/σμό
Προστέθηκε διαχωρισμός των αξιογράφων ως προς τον τύπο (επιταγή, εγγυητική ή γραμμάτιο) και αντιστοίχιση με χρηματικό λογαριασμό που δηλώνεται στα ταμεία.

20160719-1155-7-2508
Καρτέλα κινήσεων υπηρεσιών
Προστέθηκε η επωνυμία πελάτη στην καρτέλα κινήσεων υπηρεσιών, μέσω των σχετικών εργασιών

20160725-1155-2-2597
Μηνιαία κατάσταση εσόδων εξόδων
Προστέθηκε η εκτύπωση «Συγκ. μηνιαία κατάσταση εσόδων-εξόδων» που συγκεντρώνει τα σύνολα των κινήσεων ανεξαρτήτως υποκαταστήματος.

20160731-1155-2-2665
Συσχετισμός εμπορικής κατηγορίας με λογιστική
Δίνεται η δυνατότητα αντιστοίχισης της λογιστικής κατηγορίας με την εμπορική, με σκοπό στην επιλογή της εμπορικής κατηγορίας σε είδος, να συμπληρώνεται και η λογιστική κατηγορία.

20160731-1155-2-2667
Χώρα κατασκευής στο αρχείο ειδών
Προστέθηκε η ''Χώρα κατασκευής'' στη καρτέλα με τα βασικά στοιχεία των ειδών

20160731-1155-2-2669
Συσκευασίες ειδών
Στα στοιχεία των ειδών, καρτέλα <Μέτρηση, εναλλακτικοί κωδικοί>, προστέθηκε το πεδίο "Μικτό βάρος".

20160731-1155-2-2670
Αυτόματη δημιουργία κεντρικού υποκαταστήματος πελάτη
Στις παραμέτρους συναλλασσομένων προστέθηκε η παράμετρος ''Αυτόματη εισαγωγή υποκαταστήματος''.

20160731-1155-2-2672
Κωδικός συσχέτισης
Προστέθηκε στα σταθερά στοιχεία των συναλλασσόμενων το πεδίο ''κωδικός συσχέτισης''

20160731-1155-2-2676
Markup από παραστατικό αγοράς σε πώληση
Κατά τη δημιουργία παραστατικού πώλησης από παραστατικό αγοράς (με δεξί κλικ από ευρετήριο) προστέθηκε δυνατότητα συμπλήρωσης % markup επί των τιμών αγορών για τη διαμόρφωση των τιμών πώλησης.

20160731-1155-2-2679
Ταμειακή ροή για ομάδα εταιριών
Στην <Ταμειακή ροή> προστέθηκε η δυνατότητα απεικόνισης των υπολοίπων των χρηματικών λογαριασμών, των ενηλικιωμένων υπολοίπων συναλλασσόμενων και αξιογράφων των εταιρειών για ομάδες εταιρειών.

20160731-1155-2-2680
Πίνακες ομαδοποίησης στο αρχείο ειδών
Προστέθηκαν 2 επιπλέον πίνακες ομαδοποίησης στο αρχείο ειδών (Group, ομάδα2).

20160731-1155-2-2681
Extra πεδία πελατών-προμηθευτών
Δόθηκε η δυνατότητα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα extra πεδία πινάκων των πελατών και προμηθευτών, στις Τιμολογιακές πολιτικές, στα Πιστωτικά έκπτωσης και στους Προϋπολογισμούς.

20160825-1155-2-2801
Dashboard στατιστικής πωλήσεων
Στα Dashboard "Εικόνα πωλήσεων χρήσης" - "Συγκριτική εικόνα πωλήσεων" προστέθηκε φίλτρο με την λογιστική κατηγορία των ειδών.

20160902-1155-7-2878
Έλεγχος ΑΦΜ σε Γενική Λογιστική
Στους λογαριασμούς λογιστικής τύπου [Απαιτήσεις] και [Υποχρεώσεις] ενεργοποιείται πλέον ο έλεγχος ορθότητας και μοναδικότητας ΑΦΜ, εφόσον το πεδίο "Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ" έχει τις τιμές [Υπόχρεος] ή [Μη υπόχρεος].

20160905-1155-7-2886
Ιστορικό μεταβολών σε παραστατικά
Προστέθηκε η σχετική εργασία 'Ιστορικό μεταβολών' σε Πωλήσεις, Αγορές, Εισπράξεις, Πληρωμές, Εμβάσματα, Ειδικές συναλλαγές, Παραστατικά αποθήκης, Λιανική και Άρθρα λογιστικής.

20160913-1155-2-2974
Ανεξόφλητο στα παραστατικά αγορών
Στο σχεδιασμό ευρετηρίου παραστατικών αγορών, προστέθηκε το πράσινο πεδίο ''Ανεξόφλητο''

20160920-1155-7-3026
Συγκριτική εικόνα
Ο κατασκευαστής και η σεζόν είδους προστέθηκαν στα φίλτρα και στα πεδία των dashboards "Συγκριτική εικόνα πωλήσεων" και "Συγκριτική εικόνα αγορών".

20160922-1155-2-3058
Πρόταση ΑΧ set κατα την ανάλυση σε παραστατικά
Προστέθηκε παράμετρος ''Αυστηρά αποθηκευτικός χώρος set'', στις παραμέτρους της αποθήκης ο οποίος προτείνει τον αποθηκευτικό χώρο του set.

20160927-1155-7-3111
Γενική Λογιστική-email
Προστέθηκε το e-mail στο φορολογική ταυτότητα των λογαριασμών Γενικής λογιστικής

20160930-1155-2-3161
Τιμοκατάλογοι σε νόμισμα παραστατικού
Δίνεται η δυνατότητα τήρησης τιμοκαταλόγου σε διαφορετικά νομίσματα χρησιμοποιώντας τη νέα συνθήκη ''109 Νόμισμα παραστατικού'' στη ''Διατύπωση τιμολογιακών πολιτικών''.

20161003-1155-7-3166
Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής
Στην εργασία "Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής" (Αποθήκη / Απογραφές), προστέθηκε το φίλτρο "Κατασκευαστής".

20161005-1155-2-3201
Προτεινόμενοι ΑΧ και θέσεις στα στοιχεία ανά εταιρία
Στο αρχείο ειδών, στα <Στοιχεία ανά εταιρεία> προστέθηκε ο πίνακας [Έξοδα / Προτεινόμενοι Α.Χ] που περιλαμβάνει τους προτεινόμενους ΑΧ και θέσεις αποθήκευσης.

20161006-1155-2-3217
Υποκαταστήματα συναλλασσόμενων
Διορθώθηκε η αυτόματη εισαγωγή των εταιρειών του ομίλου στα υποκαταστήματα των συναλλασσόμενων, εφόσον στις ομάδες εταιρειών έχει επιλεχθεί ''Εισαγωγή σε όλες'' και ''αυτόματη εισαγωγή υποκαταστήματος''

20161017-1155-7-3362
Πρόταση εξυπηρέτησης
Στην εργασία <Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών> προστέθηκαν στα επιπλέον φίλτρα η Μάρκα, η Ομάδα και το Μοντέλο.

20161017-2165-2-26
Προμήθειες στελεχών
Προστέθηκε νέα εκτύπωση προμηθειών στελεχών.

20161019-1155-2-3387
Διαχωρισμός αξιογράφων στα οικονομικά στοιχεία πελάτη
Στα οικονομικά στοιχεία των συναλλασσόμενων διαχωρίστηκαν τα αξιόγραφα σε αξιόγραφα του ιδίου και αξιόγραφα τρίτων.

20161026-1155-2-3527
Παρατηρήσεις στις ειδικές συναλλαγές
Στα παραστατικά Ειδικών συναλλαγών προστέθηκε hyperlink στοιχείων γραμμής.

20161031-1155-7-3561
Διαμόρφωση ποσότητας σύνθεσης
Στον τύπο των παραστατικών πωλήσεων προστέθηκε η παράμετρος "Διαμόρφωση ποσότητας σύνθεσης". Στην περίπτωση που στην παράμετρο επιλέξετε [Βάσει υπολοίπου], τότε κατά την καταχώρηση του παραστατικού πώλησης εάν το συντιθέμενο είδος έχει υπόλοιπο, θα ελεγχθεί το υπόλοιπο του είδους και η ποσότητα που καταχωρείτε στο παραστατικό και θα δημιουργηθεί παραστατικό σύνθεσης με τη διαφορά τους.

20161117-1155-2-3796
Πιστωτικοί Έλεγχοι σε ομάδες εταιρειών
Δίνεται δυνατότητα εκτέλεσης πιστωτικού ελέγχου σε Ομάδες Εταιρειών.

20161117-1155-2-3797
Στοιχεία εταιρειών
Προστέθηκαν σε ομαδικά στοιχεία εταιρειών οι οντότητες των (Στελεχών - Μέσων - Έργων).

20161123-1155-1-3914
xxf file σε ωροκαταλόγους
Δόθηκε δυνατότητα εισαγωγής αρχείου xxf με ωροκαταλόγους.

20161123-1155-1-3915
xxf file σε σετ ειδών υπηρεσιών
Δόθηκε δυνατότητα εισαγωγής αρχείου xxf με σετ υπηρεσιών-ειδών.

20161123-1155-7-3904
Οντότητα στις εκτυπώσεις παγίων
Στις εκτυπώσεις "Αναλυτικό Βιβλίο" - "Συγκεντρωτικό βιβλίο" παγίων προστέθηκε το φίλτρο κωδικού οντότητας.

20161129-1155-2-3991
Στατιστική ειδών ανά χαρακτηριστικό
Δόθηκε η δυνατότητα στη "Στατιστική ειδών ανά χαρακτηριστικό" να επιλεγονται και ειδη χωρίς χαρακτηριστικά.

20161129-1155-2-3992
Εκτυπώσεις παγίων
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης των εκτυπώσεων παγίων.

20161130-1155-7-4016
Αρση εκκρεμότητας στα παραστατικά λιανικής
Προστέθηκε εργασία άρσης εκκρεμότητας γραμμής, με δεξί κλικ στις γραμμές των παραστατικών λιανικής.

20161130-1156-7-240
Προήλθε από 
Ενημερώνεται το πεδίο προέλευσης ("Προήλθε από") των εντολών παραγωγής όταν προκύπτουν από παραστατικά της εμπορικής διαχείρισης μέσω της εργασίας μεταφοράς των παραστατικών σε εντολές παραγωγής.

20161208-1155-2-4128
Στοιχεία κόστους σε παραστατικά λιανικής
Στις γραμμές των παραστατικών λιανικής προστέθηκε η δυνατότητα να εμφανίζονται με δεξί κλικ τα "Στοιχεία κόστους " του είδους.

20161208-1155-2-4130
Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου
Η Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου υπολογίζεται και από την εμπορική διαχείριση. Το έντυπο έχει προστεθεί στο menu: Περιοδικές εργασίες / Επιχειρηματική δραστηριότητα

20161208-1155-7-4133
Τιμολογιακές
Προστέθηκε στις παραμέτρους πωλήσεων η επιλογή 'Αρχικοποίηση τιμών / εκπτώσεων ειδών συμφωνίας'. Αν είναι 'Ναι' και υπάρχει τιμή η έκπτωση στη γραμμή από προγενέστερη τιμολογιακή πολιτική, πριν εφαρμοστεί η νέα, θα αρχικοποιηθούν η τιμή και οι εκπτώσεις της γραμμής.

20161215-1155-2-4223
"Κωδικός Εργοστασίου" σε στατιστικές εκτυπώσεις
Στις στατιστικές εκτυπώσεις Πωλήσεων - Αγορών προστέθηκε το φίλτρο "Κωδικός εργοστασίου".

20161221-1155-2-4314
Επέκταση πεδίου Αρ.μητρώου ταμείου
Το μήκος του πεδίου "αριθμός μητρώου ταμείου" {EMPLEXTRA.IKACODE] μεγάλωσε κατά 5 ψηφία (Από 10  σε 15 ψηφία).

20170104-1155-2-51
Συγκριτική εικόνα πωλήσεων
Στο dashboard "Συγκριτική εικόνα πωλήσεων" προστέθηκε στα φίλτρα ο πωλητής.

20170104-1155-2-53
Εικόνα πωλήσεων χρήσης
Στα Dashboard «Εικόνα πωλήσεων χρήσης» και «Εικόνα αγορών χρήσης» προστέθηκε η χρήση στα φίλτρα ως υποχρεωτικό πεδίο.

20170113-1155-2-153
Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.
Ενσωμάτωση γραμμογράφησης αρχείου ΤΕΑΥΕΤ.

20170118-1155-7-227
Α.Χ. στην Συγκριτική Εικόνα Πωλήσεων
Στην "Συγκριτική Εικόνα Πωλήσεων" δόθηκε η δυνατότητα επιλογής Α.Χ. σαν φίλτρο
και σαν στήλη της εκτύπωσης.


20170120-1155-2-276
Κατάσταση τραπεζών - Ευρετήριο εργαζομένων
Προστέθηκε η εκτύπωση Κατάσταση τραπεζών στο δεξί κλικ του ευρετηρίου εργαζομένων στην ενότητα Εκτυπώσεις μισθοδοσίας.

20170125-1155-2-327
samtec
Δόθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης συγκεντρωτικής αναφοράς αρχείων e.

20170206-1155-2-511
Βιβλία παγίων
Προστέθηκαν τα φίλτρα "Οντότητες που αποσβένονται μόνο φορολογικά" και "Οντότητες που αποσβένονται μόνο κατά Δ.Λ.Π." αντίστοιχα στα συγκεντρωτικά και αναλυτικά βιβλία παγίων καθώς και στις εκτυπώσεις "Κατάσταση ελέγχου παγίων", "Φορολογικά στοιχεία χρήσης", "Φορολογικά στοιχεία περιόδου", "Λογιστικά στοιχεία περιόδου" και "Αναβαλλόμενη φορολογία περιόδου".

20170206-1155-2-513
Βιβλία παγίων
Προστέθηκε στήλη διαθέσιμη στα αναλυτικά και συγκεντρωτικά βιβλία παγίων με την αρχική αξία κτήσης των παγίων.
20170213-1155-2-601
Infopos mikra
Πιστοποιήθηκε ο infopos mikra ως φορολογικός και ταμειακή.

20170213-1155-7-592
Ζ φορολογικού εκτυπωτή/φορολογικού μηχανισμού από outprocess
Δόθηκε η δυνατότητα έκδοσης Ζ ή Χ μέσω outprocess διαδικασίας.
Έκδοση Ζ
COMMAND=1
Έκδοση Χ
COMMAND=2
TAXDEVICE= Ακέραιος
FscPrt = xsupport.GetStockObj("FiscalPrt", true);
xsupport.CallPublished(FscPrt, "FPInitPos", TAXDEVICE);
xsupport.CallPublished(FscPrt, "GenFprtCommand", new object[2] { TAXDEVICE, COMMAND });
xsupport.CallPublished(FscPrt, "FPEndPos", COMMAND);


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160223-1155-7-629
AZURE - Άνοιγμα χρήσης
Σε περιβάλλον Azure, σε περίπτωση όπου είχε δημιουργηθεί χρήση από διαφορετικό τερματικό, δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί είσοδος σε αυτή τη χρήση, παρά μόνο εάν γινόταν διαγραφή του cache.

20160317-1155-1-970
Στατιστική εισπράξεων
Στη Στατιστική εισπράξεων-πληρωμών αποτυπώνει πλέον και εμβάσματα χρηματικών λογαριασμών.

20160526-1155-1-1862
Αντιγραφή από τελευταία σε Φάκελο εισαγωγών
Κατά την ''αντιγραφή από τελευταία'' φάκελου κοστολόγησης, εμφανιζόταν σφάλμα "Δεν μπορεί να γίνει Καταχώριση Νέας Εγγραφής. Το πεδίο "Αριθμός" υπάρχει ήδη στο αρχείο."

20160927-1155-1-3114
Φάκελοι υπηρεσιών
Κατά την επιλογή σειράς φακέλου υπηρεσιών, εμφανιζόταν κάτω από συνθήκες, μήνυμα λάθους ''Field 'X_MTRPCATEGORY' not found''.

20161004-1155-1-3184
Μ.Υ.Φ. - Οικονομικά στοιχεία πελάτη
Διορθώθηκε η αποτύπωση των στοιχείων ΜΥΦ στα οικονομικά στοιχεία των συναλλασσόμενων. Δεν εμφανίζονταν σωστά στην αλλαγή χρήσης υπολογισμού.

20161124-1155-1-3925
Προτεινόμενοι Α.Χ. σε σειρά
Σε περίπτωση που επιλεχθεί Α.Χ στη σειρά παραστατικού (Προτεινόμενα) και δεν έχει δηλωθεί ο συγκεκριμένος Α.Χ στο υποκατάστημα, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

20161201-1155-1-4032
Επηρεάζει τζίρο σε λογαριασμούς εσόδων
Στους λογαριασμούς εσόδων (τύπος λογαριασμού) στα έσοδα έξοδα δεν μπορούσε να μεταβληθεί το flag <επηρρεάζει τζίρο>.

20161202-1155-7-4064
Φίλτρο εγκατάσταση στις καρτέλες
Όταν στο διάλογο της εκτύπωσης καρτέλες συναλλασσομένων επιλεγόταν το φίλτρο εγκατάσταση, εμφανιζόταν σφάλμα: Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near 'I'

20161216-1155-1-4238
Διαγραφή set
Υπάρχει πλέον έλεγχος κατα την διαγραφή του σετ ειδών, που προειδοποιεί εφόσον το σετ έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε κάποιο είδος.

20161220-1155-7-4288
Κλειδωμένη προδιαγραφή
Όταν γινόταν καταχώριση νέας προδιαγραφής με επιλεγμένο το flag κλειδωμένη, τότε αυτή η προδιαγραφή δεν μπορούσε να επιλεχθεί στα παραστατικά παραγωγής.

20161230-1155-1-4401
Ομάδες εταιρειών - Προυπολογισμοί
Είναι πλέον δυνατή η επιλογή προϋπολογισμών στα αποτελέσματα προυπολογισμών ομάδων εταιρειών.

20170117-1155-7-191
Εκχώρηση επιταγών
Διορθώθηκε η λειτουργία του φίλτρου <ημερολογιακό διάστημα λήξης> στην εργασία εκχώρηση επιταγών.

20170208-1155-7-551
Ηλεκτρονική τιμολόγηση - e invoice agent
Λαμβάνεται σωστά πλέον η ρύθμιση της εταιρείας για την χρήση του e-invoice agent κατά την αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων.