Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10919

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170310-1155-2-1060
Έντυπο Ε3
Προσαρμόστηκε το έντυπο Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα Ε3 στις προδιαγραφές του 2017.

20170310-1155-2-1064
Έντυπο Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης
Προσαρμόστηκε το έντυπο Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης στις προδιαγραφές του 2017.

20170324-1155-7-1300
function SETPROPERTY
Είναι δυνατή πλέον η αλλαγή caption σε αντικείμενο τύπου Σελίδας (Page) με τη συνάρτηση SETPROPERTY ('PANEL', 'PageName', 'CAPTION', 'NewCaption').

20170419-1155-2-1690
Κατασκευαστής στη σειρά 100
To πεδίο 'Κατασκευαστής' είναι διαθέσιμο πλέον και στη σειρά soft1 100.

20170419-2165-2-53
charts στο Fast Report
Δόθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης charts στις advanced φόρμες.

20170425-2165-2-64
Αποστολή email
Στο εξής, η αποστολή email από ALERT (EDA) γίνεται ασύγχρονα.

20170421-1155-1-1740
Διαδικασία picking
Προστέθηκε παράμετρος στον τύπο του παραστατικού για την ανάλυση των ειδών - παρελκομένων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161207-1155-7-4109
Σύνδεση Client-server
Κατά την αδυναμία εύρεσης server, ο client εμφάνιζε σφάλμα Access violation at address 00000000 in module 'Xplorer.exe'. Read of address 00000000
Τύπος σφάλματος: EAccessViolation


20161215-1155-7-4225
Login date σε φίλτρα ευρετηρίου
Σε κάποιες περιπτώσεις ευρετηρίων, επιτρεπόταν αλλαγή του πεδίου ημερομηνίας που είχε δηλωθεί να είναι κλειδωμένο στο σχεδιασμό.

20170209-1155-7-569
Σχεδίαση προβολής
Μετά από αλλαγή του Page11(tab ειδών) στο σχεδιασμό του παραστατικού πωλήσεων, χάλαγε η μορφοποίηση της οθόνης.

20170328-1155-1-1353
Έντυπο Ε3
Δεν πραγματοποιούνταν πράξεις επί του εντύπου Ε3, μετά από τον υπολογισμό του.

20170404-1155-1-1472
Βεβαίωση κερδών εταίρων
Δεν υπολογιζόταν η Βεβαίωση κερδών εταίρων.

20170404-1155-7-1483
Πωλήσεις κατά πελάτη
Όταν δηλωνόταν στην εκτύπωση πωλήσεις κατά πελάτη (Στατιστικές πωλήσεων) να τυπωθούν αναλυτικά στοιχεία, εμφανίζονταν γραμμές πωλήσεων ειδών σε μήνες χωρίς κίνηση.

20170410-1155-1-1587
Εκτύπωση προμηθειών
Σε κάποιες περιπτώσεις, που είχε ζητηθεί αναλυτική εκτύπωση προμηθειών δεν εκτυπώνονταν τα στοιχεία όλων των κανόνων.

20170410-1155-7-1599
Διαθεσιμότητα
Σε εγκατάσταση ομίλου εταιρειών, δεν λειτουργούσε σωστά η προβολή "Διαθεσιμότητα" στα Είδη.

20170411-1155-1-1609
Συγχρονισμός τοπικής βάσης με προτεινόμενες Σειρές ανά χρήστη
Σε εγκατάσταση OnOff που είχε γίνει αλλαγή των προτεινόμενων σειρών παραστατικών ανά χρήστη, εμφανιζόταν σφάλμα στον συγχρονισμό της τοπικής εγκατάστασης.

20170411-1155-1-1621
Μετασχηματισμός με σετ
Στην περίπτωση μετασχηματισμού σε παραστατικό που ο τύπος του είχε παραμετροποιηθεί να γίνεται αυτόματη ανάλυση σε set ειδών εμφανιζόταν σφάλμα ole error : 80040E14. Invalid column name 'WHOUSE'.

20170411-1155-1-1627
Έντυπο παρακρατούμενου φόρου (περίοδος Φεβρουαρίου)
Στο έντυπο παρακρατούμενου φόρου της γενικής λογιστικής εμφανιζόταν λανθασμένη ημερομηνία για την περίοδο του Φεβρουαρίου: 31/01/17 αντί για 01/02/2017.

20170411-1155-7-1610
Φόρμα Πωλήσεων FastReport
Δεν συμπληρωνόταν η περιγραφή και ο κωδικός του είδους κατά την αυτόματη εκτύπωση advanced φόρμας τιμολογίου που προέκυπτε από μετασχηματισμό δελτίου αποστολής.

20170412-1155-7-1633
Windows 10 build 1703
Σε κάποιες περιπτώσεις, σε υπολογιστές με windows 10 build 1703 δεν εμφανίζονταν σωστά τα λεκτικά του μενού επιλογών.

20170413-1155-1-1649
Κοστολόγηση παραγωγής
Σε κάποιες περιπτώσεις, σε παραμετροποίηση με όμιλο εταιρειών, η κοστολόγηση παραγωγής λάμβανε την τιμή κόστους των αναλούμενων από άλλη εταιρεία.

20170413-1155-7-1644
Κατάσταση ελέγχου εσόδων-εξόδων
Σε εγκατάσταση ομίλου εταιρειών, στην εκτύπωση «Κατάσταση Ελέγχου εσόδων-εξόδων», εμφανίζονταν παραστατικά άλλης εταιρείας.

20170418-1155-7-1671
Γέφυρα ABC
Κατά την επιλογή παλαιότερης ή την καταχώρηση νέας γέφυρας ABC costing εμφανιζόταν σφάλμα: '%d AND DIMENSION=1' is not a valid integer value.

20170419-2165-1-52
Γεωγραφικά σημεία
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη φόρτωση του χάρτη των γεωγραφικών σημείων της εταιρείας.

20170420-1155-7-1720
Ειδικές συναλλαγές
Σε κάποιες περιπτώσεις, στο σχεδιασμό ευρετηρίων ειδικών συναλλαγών πελατών και προμηθευτών δεν εμφανίζονταν τα πεδία της συναλλαγής.

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10918

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170307-1155-2-1007
Εκκρεμή αξιογράφων
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής εταιρείας στην έμμεση προβολή από πελάτη των εκκρεμών αξιογράφων του.

20170308-1155-2-1021
Έντυπο Νομικών προσώπων (Ν)
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Νομικών προσώπων (Ν) φορολογικού έτους 2016.

20170310-1155-2-1059
Κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων Ε2
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Κατάστασης μισθωμάτων ακινήτων Ε2.

20170328-1155-2-1364
Προγραμματισμός  πληρωμών
Στα φίλτρα του προγραμματισμού πληρωμών συμμετέχει πλέον και η λογιστική κατηγορία προμηθευτή.

20170330-1155-2-1406
Dashboard πωλήσεων
Προστέθηκε ο πωλητής γραμμής στα Dashboard πωλήσεων.

20170407-1155-2-1549
Προμήθειες Εισπραχθείσας αξίας πωλήσεων στελεχών
Σε υπολογισμό προμηθειών με κανόνα κλιμάκωσης βάσει:Εισπραχθείσας αξία πωλήσεων, λαμβάνονται υπόψιν τα παραστατικά πωλήσεων του χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο χρήστης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170309-1155-1-1057
Intrastat από τριγωνική συναλλαγή
Εμφανίζονται πλέον στην εκτύπωση intrastat είδη που έχουν αποσταλεί από την ΕΕ για λογαριασμό προμηθευτή τρίτης χώρας.

20170321-1155-1-1226
Συνέχεια ενέργειας CRM σε μοντέλο ομάδας εταιριών
Έγινε αλλαγή ώστε να προτείνει πάντα την εταιρεία της ενέργειας, αλλά να μπορεί να επιλέξει και άλλη εταιρεία της ομάδας.

20170324-1155-7-1303
Εγγραφές Κλεισίματος
Σε κάποιες περιπτώσεις, οι εγγραφές ισολογισμού (με σειρά κλεισίματος) δεν καταχωρούνταν στην περίοδο 1000.

20170328-1155-1-1362
Qlikview
Εμφανιζόταν σφάλμα όταν γινόταν κλήση custom qlikview που δεν ήταν στο φάκελο του soft1.

20170328-1155-7-1354
Ερωτηματολόγια Softone
Οι απαντήσεις των ερωτήσεων περιορίζονται πλέον στο σετ απαντήσεων που έχει δηλωθεί.

20170328-1155-7-1358
Άρθρα έναρξης Λογιστικής
Τα άρθρα έναρξης (ανοίγματος) λογιστικής ενημέρωναν την περίοδο εισαγωγής τους και όχι την περίοδο απογραφής.

20170329-1155-1-1379
Δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης
Σε εγκατάσταση ομίλου εταιρειών, δεν λειτουργούσε σωστά η δημιουργία παραστατικών πιστωτικών έκπτωσης.

20170329-1155-1-1386
Ταξινόμηση ερωτήσεων
Η ταξινόμηση των ερωτήσεων ενός ερωτηματολογίου διατηρεί την σειρά της αρχικής καταχώρισης.

20170329-1155-7-1387
Έξοδο με αρνητικό ποσό σε φάκελο κοστολόγησης
Είναι δυνατή πλέον η επιλογή εξόδου με αρνητική αξία στις γραμμές εξόδων των φακέλων κοστολόγησης.

20170404-1155-1-1471
Εκτύπωση προμηθειών
Σε κάποιες περιπτώσεις, στην εκτύπωση προμηθειών, δεν εμφανιζόταν στο σωστό μήνα η προμήθεια πωλητή που είχε κανόνα υπολογισμού ανά 'μήνα΄.

20170411-1155-1-1628
Company View
Δεν εμφανίζονταν οι εικόνες στην εικόνα εταιρείας (company view).

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10917

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170407-1155-1-1570
ΤΕΑΕΑΠΑΕ - Δώρο Πάσχα
Διόρθωση ορίου ασφαλίσιμων αποδοχών ταμείου ΤΕΑΕΑΠΑΕ για το Δώρο Πάσχα.

20170407-1155-1-1571
Υπολογισμός μισθοδοσίας
Βελτιστοποίηση ελέγχου ενεργών εργαζομένων ανά εγκατάσταση κατά τον υπολογισμό της μισθοδοσίας.

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10916

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170209-1155-2-563
Τιμολογιακή πολιτική σε φάκελο υπηρεσιών
Δόθηκε η δυνατότητα προσθήκης σεναρίου τιμολογιακής πολιτικής σε τύπο φακέλου υπηρεσιών και εφαρμογής του, αντίστοιχα με τους τύπους πωλήσεων.

20170220-1155-7-710
ABC resolver σε παραστατικά αποσβέσεων
Προστέθηκε resolver για τον λογαριασμό λογιστικής της οριζόμενης διάσταση ABC που έχει αναλυθεί στα παραστατικά αποσβέσεων παγίων.

20170305-1155-2-954
Ταμειακή ροή
Στην ταμειακή ροή αποτυπώνεται πλέον διακριτά ο τύπος αξιογράφου (επιταγή, εγγυητική και γραμμάτιο).

20170322-1155-1-1248
Ε3 xml - Πεδίο αριθμός ταυτότητας
Στο Ε3 xml το πεδίο αριθμός ταυτότητας [f_ar_taytothtas] ενημερώνεται πλέον σε όλες τις θέσεις που παίρνει τιμή το πεδίο τύπος ταυτότητας [f_typos_taytothtas].

20170329-1155-7-1374
Απαιτήσεις εντολών (ανάλυση ημιετοίμων)
Στο διάλογο της εκτύπωσης "Απαιτήσεις εντολών(ανάλυση ημιετοίμων)" προστέθηκε φίλτρο για επιλογή σειρών εντολών παραγωγής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170216-1155-7-670
Import τιμών ειδών σε ομάδα εταιρειών
Όταν γινόταν μεταβολή εγγραφών ειδών με import script δεν ενημερώνονταν στοιχεία τα πεδία ανά εταιρεία.

20170307-1155-1-984
Φίλτρο και ομαδοποίηση σε πεδία unicode
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα φίλτρα και οι ομαδοποιήσεις ευρετηρίων σε πεδία τύπου unicode.

20170313-1155-1-1099
QlikView
Δεν εμφανίζονταν σωστά τα πεδία τύπου unicode, όταν στο Qlikview γινόταν σύνδεση μέσω Soft1.

20170313-1155-2-1098
Ώρα σε κλήσεις υπηρεσιών
Ενημερώνεται πλέον το πεδίο με την ώρα στις κλήσεις των φακέλων υπηρεσιών είτε με την καταχώρηση της κλήσης είτε με manual μεταβολή.

20170314-1155-7-1144
Φάκελος υπηρεσιών
Συμπληρώνεται πλέον το sn ανταλλακτικού στο παραστατικό ανταλλακτικών που προκύπτει από φάκελο υπηρεσιών.

20170327-1155-7-1326
Designer
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποθηκεύονται σωστά οι δηλώσεις πρόσθετων σχέσεων και πρόσθετων περιορισμών custom πίνακα στον Deigner.

20170329-1155-1-1388
Ενέργειες εργαζομένων - Σειρά ενέργειας με Υποενότητα: Ενέργειες εργαζομένων
Όταν υπήρχε μία μόνο Σειρά ενέργειας με δηλωμένη Υποενότητα: Ενέργειες εργαζομένων, εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη Νέα εγγραφή στις ενέργειες.

20170331-1155-1-1418
Ποσότητες σε παραστατικό παραγωγής
Σε κάποιες περιπτώσεις μεταβολής παραστατικών παραγωγής όπου χρησιμοποιούνταν 2 μονάδες μέτρησης και για τα αναλούμενα και για τα παραγόμενα, γινόταν λανθασμένος υπολογισμός της ποσότητας στη 2η μονάδα.

20170331-1155-1-1422
Καρτέλα πελάτη
Σε καρτέλα πελάτη με υποκαταστήματα που ένα τους έχει οριστεί κεντρικό, εμφανιζόταν σφάλμα .

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10915

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170328-1155-2-1363
Α.Π.Δ. - Κ.Π.Κ 047
Προσαρμογή της Α.Π.Δ. στις προδιαγραφές του Κ.Π.Κ 047 (Μισθωτοί απασχολούμενοι τ. Ε.Τ.Α.Α.- Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. -Εφάπαξ ποσό Στέγης Υγειονομικών - ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10914

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160725-1155-7-2598
Δελτίο απαλλαγής
Είναι πλέον δυνατή η μεταβολή του πεδίου Δ.Απαλλαγής σε τιμολόγιο που έχει προκύψει από μετασχηματισμό δελτίου αποστολής που δεν το είχε συμπληρωμένο.

20161012-1155-7-3303
Εκκρεμότητα Υπηρεσίας
Στους φακέλους υπηρεσιών δόθηκε η δυνατότητα επιλεκτικής άρσης εκκρεμότητας και στις γραμμές υπηρεσιών αντίστοιχα με τις γραμμές ειδών.

20170208-1155-2-541
Ανεξόφλητα παρ/κα
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής εταιρείας στην εκτύπωση ανεξόφλητων παρ/κων και στην αντίστοιχη έμμεση προβολή.

20170220-1155-7-705
Σύνθεση Σετ
Η διαγραφή είδους με σετ σε παραστατικό πώλησης προκαλεί πλέον τη διαγραφή του αντίστοιχου παραστατικού σύνθεσης.

20170317-1155-7-1201
Μεταβολή ποσοτήτων παραγωγής
Προστέθηκε παράμετρος στον τύπο παραστατικών παραγωγής για τον τρόπο μεταβολής των Α'Υλών όταν αλλάζει η ποσότητα παραγομένου με τιμές:
Καθόλου, Αυτόματα ναι, Με ερώτηση (Ναι), Με ερώτηση (Οχι).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160701-1155-7-2282
Μικτές εγγραφές ΚΒΣ & ΕΛΠ
Σε κάποιες περιπτώσεις (καταχώριση άρθρου, reupdate λογιστικής) παρουσιαζόταν διαφορετική ενημέρωση των πεδίων ISGL και ISIAS σε άρθρα λογιστικής με διαφορετικούς τύπους λογαριασμών (Μεικτός, ΕΛΠ).

20161006-1155-1-3214
Αρχειο ΥΕΚΑ Ε7
Δεν εμφανίζεται πλέον ερώτηση για το πεδίο Είδος μεταβολής στο διάλογο του E7.xml αρχείου.

20170228-1156-7-31
Ημερολόγια CRM
Αν στις παραμέτρους χρήστη->crm entries δηλώνονταν στις λεπτομέρειες τα πεδία υλικό, ποσότητα και αξία από τις γραμμές ενεργειών εμφανιζόταν σφάλμα στο προσωπικό ή το ομαδικό ημερολόγιο:Ole Error: 80040E14. Invalid column name 'ACTLINES'.

20170313-1155-1-1111
Vies (εκτυπώσεις - έντυπα)
Στις εκτυπώσεις vies καθώς και στους πίνακες παραδόσεων-αποκτήσεων που εκτελούνται ''βάσει ημερομηνίας παραστατικού'', δεν εμφανίζονται πλέον συναλλασσόμενοι, για τους οποίους δεν έχει προηγηθεί υπολογισμός intrastat στα παραστατικά.

20170321-1155-7-1218
Επισυναπτόμενα αρχεία
Σε κάποιες περιπτώσεις η προσπάθεια εμφάνισης αρχείου από τα σχετικά έγγραφα προκαλούσε την εμφάνιση του καταλόγου αρχείων.

20170322-1155-7-1265
Κατάσταση οικ. στοιχείων από επιχ. δραστηριότητα Ε3
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εισαγωγή νέων εντύπων Γενικής Λογιστικής 'Κατάσταση οικ. στοιχείων από επιχ. δραστηριότητα Ε3' και 'Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε5'.

20170323-1155-1-1287
ΜΥΦ-Χειρόγραφο-Ειδικές Συναλλαγές
Σε αλλαγή της καθαρή αξία ΜΥΦ ή του ΦΠΑ ΜΥΦ σε καταχωρημένα παραστατικά ειδικών συναλλαγών, γινόταν λανθασμένη ενημέρωση του Flag 'Χειρόγραφο'.

20170324-1155-1-1308
Προυπολογισμοί πωλήσεων
Σε προυπολογισμούς πωλήσεων που επιλέγονταν ταυτόχρονα οι διαστάσεις Πίνακας 1 Πελατών και Πίνακας 1 ειδών εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος 'Μη επιτρεπτός συνδυασμός διαστάσεων'.

20170324-1155-7-1306
Στήλες βιβλίων
Σε εταιρείες ομάδας στους λογαριασμούς εσόδων εξόδων εμφανίζονταν οι στήλες βιβλίων όλων των εταιρειών.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10913

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160912-1155-2-2951
Ανάπτυξη σε ευρετήρια με custom Πίνακες
Μπορούν πλέον να δηλωθούν περιορισμοί XT_ στον ενσωματωμένο designer ώστε α μπορεί να γίνει στα ευρετήρια ανάπτυξη με γραμμές με custom πίνακες.

20161101-1155-2-3585
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού-Επιδότηση εργατικής εισφοράς
Έγινε διόρθωση της απεικόνισης Επιδότησης εργατικής εισφοράς στην εργασία [Ενημέρωση δαπανών εμπορικού].

20170201-1155-2-447
Φάκελοι κοστολόγησης
Δόθηκε η δυνατότητα επισύναψης στα σχετικά παραστατικά του φακέλου των ειδικών συναλλαγών των χρηματικών λογαριασμών.

20170214-1155-7-621
SN σε γραμμές αναλώσεων
Μπορεί πλέον να δηλωθεί σαν στήλη το SN του είδους στις γραμμές αναλώσεων των παραστατικών παραγωγής.

20170314-1155-1-1145
Έλεγχος sn σε παραστατικό πώλησης
Δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιηθεί το ίδιο SN σε παραπάνω από μία γραμμές ειδών του ίδιου παραστατικού πωλήσεων.

20170322-2165-2-49
RDC SMS provider
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα αποστολής SMS με τον SMS Provider της RDC.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160718-1155-7-2497
Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας
Κατά την εκτέλεση της εργασίας [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας] διαγραφόταν η τιμή που τυχόν έχει οριστεί στο πεδίο Συνολικές εισφορές, στους Τύπους ασφαλιστικών ταμείων.

20160913-1155-7-2961
Κλείδωμα customization
Δεν λειτουργούσε σωστά το κλείδωμα με password των custom εργασιών cst.

20161025-1155-1-3487
ΑΠΔ - Β' Συμπληρωματική
Έγινε διόρθωση του αρχείου CSL01 στο πεδίο [Τύπος Α.Π.Δ.] σε περίπτωση υποβολής 2ης Συμπληρωματικής Α.Π.Δ.

20161124-1155-7-3940
Application server
Σε cloud εγκατάσταση application server δεν διαγράφονταν οι ανενεργοί χρήστες.

20170213-1155-1-613
Εκτύπωση ομάδων
Σε κάποια ευρετήρια με ομαδοποιήσεις δεν εκτυπώνονταν σωστά οι ομάδες.

20170221-1155-7-729
Διαγραφή αναφορών στον πίνακα Εγγυοδοσία\Παρελκόμενα
Κατά τη διαγραφή ενός είδους διαγράφονται οι αναφορές του ως είδος εγγυοδοσίας σε άλλα είδη.

20170306-1155-1-961
Καταχώριση νέου πελάτη από ΓΓΠΣ
Κατά τη καταχώριση νέου πελάτη από τη σχετική εργασία-στοιχεία ΓΓΠΣ εμφανιζόταν σφάλμα 'OLE ERROR 80040E57.String or binary data would be truncated' σε κάποιες περιπτώσεις μεγάλων επωνυμιών.

20170310-1155-1-1074
Τιμή τελ.κίν.πώλησης πελάτη
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε σωστά η ενημέρωση της τιμής είδους σε παραστατικό πώλησης που είχε δηλωθεί να χρησιμοποιεί την τιμή της τελευταίας κίνησης πώλησης του πελάτη.

20170310-1155-7-1085
Ενημέρωση εσόδων-εξόδων
Κατά την ενημέρωση εσόδων εξόδων σε εταιρεία ομάδας η οποία έχει λιγότερους ΑΧ από την κεντρική, εμφανιζόταν σφάλμα "Δεν μπορεί να γίνει Καταχώριση Νέας Εγγραφής.Δεν υπάρχει το πεδίο "Α.Χ.".

20170313-1155-7-1112
Άρθρο 39Β - Αντιστοίχιση
Στην περίπτωση manual αντιστοίχισης ταμειακών παραστατικών με τιμολόγια, η εργασία AcnCloseVat, δημιουργούσε άρθρα λογιστικής που διπλασιαζόταν η αξία της είσπραξης.

20170315-1155-1-1154
Μισθοδοσία-Φόρμες εκτύπωσης
Στις φόρμες εκτύπωσης μισθοδοσίας ο πίνακας Employee δεν συνδεόταν σωστά με τον πίνακα PRSN.

20170322-1155-1-1254
Αρχείο Οριστικής ΦΜΥ - Oracle
Σε βάση Oracle, κατά την εκτέλεση του Αρχείου οριστικής ΦΜΥ και της εκτύπωσης Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ εμφανιζόταν σφάλμα [Format 'SELECT CASE WHEN X.TCODE NOT ' invalid or incompatible with argument].